Pozew to pismo procesowe, które inicjuje postępowanie sądowe. Musi on spełniać szereg wymagań, które przewidziane są dla każdego pisma procesowego, a także dodatkowe – przewidziane tylko dla pozwu.

Jak napisać pozew?

Sam pozew nie jest skomplikowanym pismem. W pozwie powinny zostać zawarte:

  • Imię, nazwisko, PESEL oraz adres korespondencyjny powoda (składającego pozew),
Podanie numeru PESEL jest obowiązkowe!
  • Imię, nazwisko oraz adres pozwanego (osoby przeciwko której występujemy),
  • Przedmiot roszczenia np. o zapłatę, o zwrot samochodu, o naprawienie szkody,
  • Uzasadnienie naszego roszczenia, w którym powinniśmy zawrzeć nasze twierdzenia i dowodowy np.:
Pozwany został wezwany do zwrotu pożyczki.
Dowód: potwierdzenie nadania listu poleconego

 

Jak napisać pozew?